यो विद्यालय जहाँ गुन्द्री बुन्न, दही मोथ्ने, जाँतो-ढिकी चलाउन, मकै भुट्न र हलो जोत्न सिकाइन्छ …

ljBfyL{nfO{ hf]Tg l;sfOFb} tgx'F, ( df3 /f;; tgx'Fsf] Jof;gu/kflnsf–! efbufpFl:yt lgd{n dfWolds ljBfnodf cWoog/t ljBfyL{nfO{ uf]? hf]Tg l;sfOFb} . g]kfnLx?sf] k/fDk/fut z}nLsf snf, ;Lk / ;+:s[ltsf] ;+/If0f ug{ ljBfyL{nfO{ k|of]ufTds lzIff k|bfg ul/Psf] xf] . tl:a/M ;fg]axfb'/ g]kfnL÷/f;;

दमौली – व्यास नगरपालिका–१ निर्मल माध्यमिक विद्यालयले नेपाली पराम्परागत कला, सीप र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न थालेको छ। उक्त विद्यालयले विद्यार्थीलाई गुन्द्री बुन्ने, दही मोथ्ने, जाँतो चलाउने, ढिकी कुट्ने, मकै भुट्ने र हलो जोत्नेलगायतका सीप सिकाउन थालेको हो।

विषयगत शिक्षाका अलवा विद्यालयमा व्यावहारिक ज्ञान सिकाएर नयाँपुस्तालाई पुरानो सीप र संस्कृतिबारे नौलो ढङ्गले प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान गरिएको शिक्षक लोकराज सेढाईंले बताए। संस्कृति र परम्परा लोप हुँदै जान थालेको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि विद्यार्थीलाई यस्ता सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए।

सरकारको नमूना विद्यालयका रुपमा निर्मल माविले इन्टरनेशनल स्कुल अर्वाडसमेत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । अवार्ड प्राप्त कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलापअन्तर्गत संस्कृति संरक्षण तालिम प्रदान गरिएको कार्यक्रमका संयोजक तथा विद्यालयका शिक्षक महेन्द्र न्यौपानेले बताए।

ब्रिट्रिस काउन्सिल लाइबेरीले विश्वभर सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा यो विद्यालय पनि छनोटमा परेकाले विभिन्न सात आयोजनाको काम भइरहेको उनले बताए। विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा निर्धारित विषयका अलवा ग्रामीण जीवनको मूल आधारका रुपमा रहेका सीप सिकाएर नेपाल र नेपालीपन चिनाउने सुनौलो अवसरका रुपमा पनि लिइएको विद्यालयका प्राधानाध्यापक गणेशचन्द्र बस्नेत बताए।

विद्यालयले विगत दुई वर्षअघि सालको पातको टपरी बनाउने तालिम विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको र बाँसको डोको बुन्ने, भकारी बुन्नेजस्ता सीप पनि भविष्यमा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक बस्नेतले जानकारी दिए।

किताबी ज्ञानभन्दा व्यावहारिक ज्ञानबाट विद्यार्थीले छिटो र सजिलैसँग सिक्ने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रबाट न्यून सङ्ख्यामा आएका विद्यार्थीले सीप जानेको भए पनि अधिकांशले नजान्ने भएकाले यस्ता सीपमूलक ज्ञान प्रदान गरिएको प्रशिक्षक तथा शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सिर्जना तिवारीले जानकारी दिए।

प्रकाशित : शुक्रबार, माघ ०९, २०७७१२:५१

श्रीलङ्काले खोल्यो कोभिडका कारण बन्द देशका सबै सीमा !