चितुवाको छालासहित दुई जना पक्राउ

lrt'jfsf] 5fnf;lxt kqmfp k/]sfnfO{ ;fj{hlgs ub}{ wgu9L, !$ ;fpg -/f;;_ M s}nfnLsf] uf]bfj/L gu/kflnsf, cQl/ofaf6 lrt'jfsf] 5fnf;lxt kqmfp k/]sfnfO{ lhNnf k|x/L sfof{non] dªunaf/ kqsf/ ;Dd]ng u/L ;fj{hlgs ub}{ . t:jL/M;f}hGo lhNnf k|x/L sfo{noM

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, अत्तरिया क्षेत्रबाट दुई थान चितुवाको छालासहित प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा डोटीको बड्डीकेदार गाउँपालिकाका राजेन्द्र थापा र कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका रामबहादुर विष्ट रहेका छन् । चितुवाको छाला बेचबिखन र ओसारपसार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले छालासहित सोमबार उनीहरुलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरिएको छ ।

छाला बिक्री गर्नका लागि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियामा राखिएको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाइएको छ ।

प्रकाशित : मङ्गलबार, साउन १४, २०७६१०:१०

भ्रष्टाचारीले आठ तलाबाट मात्रै होइन, त्यहाँ भन्दा माथिबाट हामफालेर मर्नुपर्छ : झपट रावल